Kontrakten

Kontrakt :

          Der udfyldes en kontrakt             
(Jf. Dagtilbudsloven § 78)
med oplysninger om barnet, forældrerne og passer.

Denne vedhæftes ansøgning til tilskuddet

Børnepasser og forældrerne har hver en kopi af kontrakten, som opbevares fortroligt, til den dag barnet stopper, hvorefter den rives itu.

               


Fra Sønderborg kommunes hjemmeside:

Sønderborg Kommune yder tilskud til privat pasning efter Dagtilbudsloven §78 og §80. Formålet er, at forældre til småbørn kan vælge at få økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i en daginstitution eller dagpleje.

Tilbuddet kan benyttes af forældre med børn i alderen 24 uger og indtil 6 år, dog længst til det tidspunkt, hvor barnet begynder i børnehaveklasse. Barnet skal enten have en plads eller være tilbudt en plads i daginstitution eller dagpleje.

Sønderborg Kommune kan beslutte, at der ikke kan ydes pasningstilskud, hvis særlige hensyn taler for, at barnet optages i et kommunalt dagtilbud som en særlig hjælpeforanstaltning efter den sociale lovgivning.

Der skal foreligge en skriftlig pasningsaftale, som skal godkendes af Sønderborg Kommune, som også fører løbende tilsyn med ordningen.

Børn, der passes i private pasningsordninger, med tilskud efter dagtilbudslovens §78 og §80, er ikke omfattet af bestemmelserne om hel eller delvis friplads, men der ydes søskenderabat.

Tilskuddet kan højst udgøre 75% af forældrenes udgifter til den private pasningsordning - løn, ATP, feriepenge, lovpligtige arbejdsskadeforsikring m.m.
Forældrene skal altså som minimum dække 25% af de faktiske udgifter.


 

 

 

 

 


Naturbørn evigglad / privat pasningsordning
v/ Lene & Svend Nielsen
Mommarkvej 255 Tandslet
Mobil 60197305